# Product Aantal Prijs
Totaal:

Voorwaarden

geschreven door Matthias
13 minuten

Waarom deze pagina

Indien u vragen heeft over ons, of over een product/dienst dat u bij ons gekocht heeft. Aarzel dan niet om ons te contacteren. Ofwel door ons aan te spreken op het Gillisbos, of een mailtje te sturen naar info@gillisbos.be. We zijn mensen van vlees en bloed en helpen u graag verder.

Maar...

We werken samen met derde partijen om betalingen te verwerken. Hierdoor zijn we bij wet verplicht om de zogenaamde "algemene voorwaarden" op onze site te plaatsten. Wij betwijfelen ten zeerste dat deze kleine lettertjes ooit zullen worden gelezen, maar gezien de betalingsverwerker gelden niet wil vrijgeven zonder deze pagina, plaatsen we deze met veel plezier hieronder.

De algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Gillisbos

E-mail: info@gillisbos.be
Website: https://gillisbos.be


 Onze identiteit:

Deze website, inclusief subdomeinen en aangeboden diensten, wordt beheerd door:

Gillisbos: Creakiwi BV
Gevestigd
te Sint-Gillis-Waas onder BTW nr. BE 0686.931.234.

Zo kan je ons bereiken:

Mailen: info@gillisbos.be
Langskomen op Gillisbos en even een babbeltje doen.

Algemene voorwaarden:

Hieronder vind je de algemene verkoopsvoorwaarden terug.

Elke gebruiker die toegang neemt tot deze website en de diensten van het Gillisbos verklaart zich akkoord met deze algemene voorwaarden. Als gebruiker verklaart men eveneens gerechtigd te zijn om zich te verbinden aan deze Algemene verkoopsvoorwaarden, of deze verbintenis aan te gaan onder toezicht en met toestemming van een gerechtigd persoon.

Indien je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, raden we je aan geen gebruik meer te maken van deze website.

Wij kunnen altijd beslissen om onze Algemene voorwaarden te wijzigen, zonder dat dit aanleiding geeft tot enige vorm van schadevergoeding. Indien er wijzigingen plaatsvinden, zullen die natuurlijk van toepassing zijn voor in de toekomst, waardoor je nooit tot iets ongewenst gebonden bent.

Terminologie:

 1. Klant: degene met wie het Gillisbos een overeenkomst is aangegaan.
 2. Partijen: het Gillisbos en klant samen.
 3. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Gillisbos.

 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Informatie op de website:

Het Gillisbos streeft ernaar dat alle informatie op de website juist, duidelijk, nauwkeurig en up to date is. Wij kunnen dus ook onze website en haar inhoud steeds wijzigen, aanvullen of verwijderen. Hoeveel tijd en werk we hier ook in steken, we kunnen niet altijd garanderen dat de beschikbare informatie steeds aan deze verwachtingen voldoet. Als er op onze website eventueel informatie tekortkomingen zijn, zullen wij die zo snel mogelijk in orde brengen. Het Gillisbos is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de aangeboden informatie, producten en diensten.

Indien je opmerkingen of vragen hebt over de kwaliteit van de inhoud of beveiliging mag je ons dit laten weten via info@gillisbos.be

Herroepingssrecht:

Als consument heb je het recht om ons mee te delen dat je afziet van de aankoop, dit zonder een betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Uitzonderingen:

Bij sommige producten en/of diensten is het niet mogelijk om af te zien van de aankoop:

 • Producten met een persoonlijk karakter of die speciaal volgens de wensen van de klant voorzien werden

 • Afgeprijsde producten en soldenproducten

 • Producten met een houdbaarheidsdatum.

 • Sommige producten kunnen we niet  terugnemen om hygiënische redenen. Dit zal bij de producten vermeld staan indien dit het geval is zodat de consument bij aankoop ingelicht is.

 • Als de producten door de consument zelf opgehaald worden bij Het Gillisbos. De consument heeft hier de mogelijkheid de producten te bekijken, het betreft hier hier dan geen verkoop ‘op afstand’ meer.

Hier vervalt het verzakingsrecht en kan er geen afstand gedaan worden van de aankoop.

Toepasselijk recht:

Onze algemene voorwaarden en verkoopsvoorwaarden worden beheerd in overeenstemming met Belgische Wetgeving.

Verkoopsvoorwaarden:

Prijzen en betaling:

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief btw en alle andere taksen die verplicht zijn door de klant te dragen. Indien er vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven.

Alle facturen zijn contant betaalbaar, op de vervaldag, tenzij anders op de factuur vermeld.

Het protest tegen de factuur dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en factuurnummer te vermelden.

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Gillisbos beschikt, is de klant ingeval van niet-of laattijdige betaling een interest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Dit vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 50 euro per factuur.

Levering:

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.

Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Eigendomsvoorbehoud:

Goederen die geleverd werden zullen het eigendom van Gillisbos blijven totdat de volledige betaling gebeurd is, inclusief alle kosten en lasten, interesten en vergoedingen. Bij een niet betaling heeft Gillisbos het recht de goederen terug te nemen op kosten van de koper.

Klachten en beschadigde artikelen:

Klachten en elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkomingen van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet binnen de 8 dagen na levering worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

Garantie:

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

De garantie is niet overdraagbaar.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Overmacht:

Gillisbos is niet aansprakelijk voor vertragingen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle. Hieronder valt productieonderbrekingen, werkkrachten, transportvertragingen, stakingen, werkonderbrekingen, die zowel onszelf of onze leveranciers kunnen raken, ook al zijn deze voorzienbaar.